Regulamin świadczenia usług w Taelo.pl

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej TAELO.pl, zwaną dalej Systemem TAELO.pl, Serwisem lub Stroną wymiennie, oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. W Systemie TAELO.pl moga także funkcjonować podserwisy Usługodawcy, zawierające treści ogłoszeń, które kojarzyć mogą osoby oferujące pracę i osoby poszukujące pracy. Przepisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie także do tych podserwisów Usługodawcy.

2. Usługodawca - Web Innovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP:8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@taelo.pl. zwaną dalej Usługodawca.

3. Usługodawca zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie do świadczenia w Systemie TAELO.pl na rzecz Użytkowników następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:

a. udostępnienia Użytkownikowi aplikacji umożliwiającej zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń oferujących wykonywanie określonych usług (Oferty), bądź ogłoszeń dotyczących wyrażenia woli zlecenia wykonania określonych usług (Ogłoszenia),

b. udostępnienia Użytkownikowi aplikacji umożliwiającej poszukiwanie w Serwisie interesujących go Ofert, bądź Ogłoszeń, a w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z ww. Usług, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Użytkownikom dodatkowe narzędzia w postaci m.in.:

 • forum użytkowników - przeznaczone dla użytkownika Serwisu, umożliwiające zgłaszanie problemów, pomysłów, opinii oraz pytań dotyczących funkcjonowania Systemu;

 • newslettera - cyklicznej wiadomości Newsletter zawierającej aktualne informacje o funkcjonalności i organizacji systemu, zmianach w prawie, na co korzystający wyraża swoją zgodę.

 • chatu - służy do wzajemnej komunikacji Użytkowników w Serwisie.

3a. Korzystanie przez Użytkowników z Usług podstawowych określonych w pkt 3 lit. a) i b) niniejszego paragrafu na zasadach określonych w § 5 pkt 3 lit. a)  jest bezpłatne. Jednakże w przypadku poszerzenia funkcjonalności Serwisu o dodatkowe funkcje (pakiety) Usługodawca może uzależnić dostęp do tych funkcji (pakietów) od dodatkowej opłaty. O wszelkich zmianach, a w tym o zakresie udostępniania usług dla poszczególnych Użytkowników i warunkach korzystania z poszczególnych funkcji (pakietów) Usługodawca informować będzie poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie. Treść nowo wprowadzonych w Regulaminie zmian będzie odznaczała się innym kolorem od ostatniej treści Regulaminu, a dokonane w Regulaminie zmiany będą widoczne na stronie przez okres min. 14 dni.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bądź konsument korzystający z usług Serwisu poprzez wyrażanie woli zlecenia wykonania określonych usług (Ogłoszeń).

5. Świadczenie usług w Systemie TAELO.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, według postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Aplikacja - nowoczesne narzędzie informatyczne udostępniane nieodpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie TAELO.pl

7. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań, w ramach Serwisu.

8. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako Administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

11. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji w Serwisie danych teleadresowych koniecznych do świadczenia Usług na jego rzecz oraz danych koniecznych dla dokonywania doręczeń oraz o zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej, pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy uprzednio wskazane.

12. Dzień rejestracji - za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło, i możliwość korzystania z Serwisu - akceptacja regulaminu.

14. Na zasadach określonych w § 5 Usługodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Opinii w Serwisie. Opiniami są subiektywne wypowiedzi Użytkowników odnoszące się m.in. do Użytkownika zamieszczającego Ofertę i do wykonanej przez niego usługi lub odnoszące się do Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie.

15. Aktywowanie Konta- kliknięcie w odnośnik aktywacyjny, który widoczny jest w mailu rejestracyjnym.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony TAELO.pl świadczy na rzecz Użytkowników Usługi szczegółowo określone § 1 pkt 3 Regulaminu.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Dostęp do wszystkich usług Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie TAELO.pl jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie i akceptacja Regulaminu.

3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika

powinny być zgodne z rzeczywistością.

4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.

 • Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.

 • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

 • Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych, które w miesiącu nie będą przekraczać 72h.

6. Nieaktywowane Konta Użytkowników są automatycznie usuwane z Systemu po 30 dniach od ich utworzenia.

§ 4. ZASADY ZAMIESZCZANIA OFERT

1. Użytkownik zamierzający dodać Ofertę tworzy uprzednio swoją wizytówkę w Serwisie. Treść wizytówki obejmuje najważniejsze informacje dotyczące profilu jego działalności oraz dane kontaktowe.

2. Oferta może być zamieszczona wyłącznie przez Użytkownika na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Oferty powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, jak też powinna zawierać wszelkie prawem przewidziane informacje, w szczególności dotyczące ochrony praw konsumentów. Treść Oferty nie może także naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich w tym Usługodawcy, jak też dobrych obyczajów, jak też nie może negatywnie wpływać na dobre imię i renomę Usługodawcy lub innych serwisów z nim powiązanych.

3. Ofertę należy umieścić w odpowiedniej kategorii branży. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Oferty, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

4. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie Ofert powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zakazane jest kopiowanie z Serwisu treści i innych materiałów stanowiących elementy Ofert opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych.

6. Użytkownik wystawiający Ofertę może, dla uatrakcyjnienia swojej Oferty, umieszczać w swoim Profilu/ Koncie także zdjęcia, filmiki i artykuły odnoszące się oferowanej usługi. Do zdjęć, filmików i artykułów, o jakich mowa w zdaniu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu określone § 5 pkt 6.

7. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na własne Oferty lub wystawianiu samemu sobie opinii w związku z Ofertą, celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty bądź innych treści wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a także jeżeli Oferta zawiera treści:

 • powszechnie uznane za obraźliwe,

 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

 • treści pornograficzne,

 • naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne

 • znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,

 • wprowadzające w błąd.

9. Usługodawca uprawniony jest do blokady i usunięcia Konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu i uniemożliwienia ponownej rejestracji. Realizacja powyższego uprawnienia Usługodawcy powinna być poprzedzona wezwaniem do zaniechania naruszeń z określeniem 3-dniowego terminu do zastosowania się do wezwania. Wezwanie powinno zostać wysłane na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

10. Blokada Konta powoduje, że Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, a jego wizytówka oraz inne publikowane przez niego w ramach Serwisu dane są niewidoczne dla innych Użytkowników. W razie blokady Konta Usługodawca może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

§ 5. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I OPINII

1. Ogłoszenie może zostać umieszczone w Serwisie jedynie przez Użytkownika Serwisu. Opis Ogłoszenia powinien zawierać ogół warunków, na jakich Ogłoszenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie. Użytkownik ma prawo zmiany (edycji) treści Ogłoszenia.

2. Użytkownicy zainteresowani realizacją Ogłoszenia składają propozycje poprzez skorzystanie z dostępnej w Serwisie opcji narzędzia „Złóż ofertę”. Propozycja zostanie umieszczona w treści Ogłoszenia i powinna być zredagowana w czytelny i precyzyjny sposób. Propozycja wykonania stanowi zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

3. Publikacja Ogłoszenia zostaje zakończona:

a. automatycznie po upływie 30 dni od publikacji Ogłoszenia,

b. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Użytkownika,

c. z chwilą wyboru Wykonawcy przez zamieszczającego Ogłoszenie,

d. w momencie usunięcia Ogłoszenia na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku, gdy publikacja Ogłoszenia zakończy się wyborem Użytkownika przedstawiającego Ofertę, a wybrany Użytkownik zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Użytkownikami dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w Serwisie. Zapewnienie wymagań przewidzianych prawem w zakresie zachowania formy umowy należy do Użytkowników.

5. Postanowienia Regulaminu zawarte w §4 ust. 3-9 dotyczące zamieszczania Ofert stosuje się odpowiednio do zamieszczania Ogłoszeń i Opinii.

6. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:

 1. treści o których mowa § 4 pkt 8

 2. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Użytkowników zamieszczających Oferty

 3. treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

 4. adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów o profilu działalności konkurencyjnym wobec Usługodawcy

7. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Usługodawca jest upoważniony do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:

 1. odnosi się do innego Wykonawcy (Użytkownika zamieszczającego Ofertę) niż opiniowany

 2. odnosi się do innych usług niż usługa Opiniowana

 3. jest wystawiona sobie przez Wykonawcę

 4. narusza zasady wskazane w pkt 6 niniejszego paragrafu

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

4. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

b. utraconych przez Użytkownika korzyści,

c. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,

d. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

e. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

f. skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,

g. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

h. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje wyłącznie przypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej.

§ 7. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego i zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług.

3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:

 • System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.

 • System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.

 • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.

 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy (Regulaminu) i w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

 • nazwisko i imiona,

 • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • adres zameldowania na pobyt stały,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

 • adres poczty elektronicznej.

3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób

korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych, które wprowadza do systemu, w rozumieniu RODO, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.

9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.

10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi, danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz danych osobowych wprowadzanych przez Użytkownika  innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.

12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Użytkowników dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz inne usługi niezbędne do świadczenia Usług.

13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych Użytkownika znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek.

15. Zmiana podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej TAELO.pl

§ 9. COOKIES

1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek - Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

7. System wykorzystuje także inne narzędzia tj.:

a. Local storage- pliki podobne do cookies, umożliwiające zbieranie zanonimizowanych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, np. utrzymania sesji użytkownika;

b. Google Tag Manager wraz z Google Analytics i Pixel Facebook- wykorzystywany w celu monitorowania ogólnego ruchu na naszych stronach WWW,  pobieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów oraz ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;

c. Google Plus i Facebook- w celu integracji z portalem społecznościowym.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w §1 pkt. 2 Regulaminu, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w §1 pkt. 2 Regulaminu.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

a. osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;

b. usługę, której reklamacja dotyczy;

c. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

d. okoliczności uzasadniające reklamację;

e. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy, Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres email.

§ 11. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki – w tym sposób jej prezentacji - znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu stanowią przedmiot praw Serwisu lub jego Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Usługodawcy lub Użytkowników.

3. Użytkownicy oświadczają, że zamieszczone przez nich treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w celu realizacji Usług dostępnych w Serwisie przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów na poniższych polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną,

 • zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 • w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4. Użytkownicy oświadczają iż są uprawnieni do zamieszczania materiałów w Serwisie jak też nadawania Usługodawcy uprawnień wynikających z treści §11 ust. 3 oraz, że nie narusza to praw osób trzecich. Użytkownicy uprawniają także Usługodawcę do modyfikacji zamieszczanych przez nich materiałów celem ich dostosowania do prawidłowej funkcjonalności Serwisu.

§ 12. UPRAWNIENIA KONSUMENTA

1. Konsument - za konsumenta, zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy i wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik będący Konsumentem umieścił Ogłoszenie tj. nastąpiło świadczenie usługi przez Usługodawcę.

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza umowa rozwiązuje się w następujących sytuacjach:

 1. śmierci Usługobiorcy,

 2. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,

 3. usunięcia konta przez Użytkownika

2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w przypadku, gdy:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu

 2. Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

 3. Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,

 4. Użytkownik dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.

5. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.

6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania wpisów umieszczanych przez Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści umieszczanych przez Użytkowników bez podania przyczyny.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku, zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych płatnych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy TAELO.pl O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

W przypadku zmiany regulaminu Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych do niego zmian, ma prawo usunąć swoje Konto z Serwisu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@taelo.pl

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2018 roku.

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie odstąpienia od umowy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
pdf
Regulamin serwisu Taelo.pdf druk do ręcznego wypełnienia
TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy