Polityka prywatności - RODO

 W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także RODO, dla realizacji wymogów w nim przewidzianych chcemy Państwa uświadomić o prawach jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sposobach ich realizacji. Między innymi na te potrzeby została stworzona Polityka Prywatności, z zapisami której prosimy się zapoznać.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane i przetwarzane Państwa dane osobowe jest Spółka Web Innovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP:8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@taelo.pl

 1. SPOSÓB KONTAKTU Z NAMI W SPRAWIE UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem:

Web Innovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; adres e-mail: biuro@taelo.pl

III.  JAKIE DANE ZBIERAMY?

 1. Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa

 2. Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystacie Państwo z naszych usług

 3. Dane pozyskane od osób trzecich i z publicznie dostępnych źródeł:

Państwa dane osobowe otrzymujemy od różnych osób trzecich i z publicznie dostępnych źródeł takich jak:

 1. publicznie dostępne rejestry (np: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny)

 2. inni użytkownicy Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług  lub transakcji, które Państwo z nimi przeprowadziliście (np: informacje o dotyczące potencjalnych oszustw, o niezgodności usługi z Ofertą)

IV. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH  OSOBOWYCH?

 1. Jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,  w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 1. Przetwarzamy Państwo dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu;
  • przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia przez nas rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • określania jak długo i w jaki sposób poruszacie się Państwo po naszym Serwisie, w celu poznania Państwa zainteresowań i poprawy naszych usług

      3. Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego

      4. Niekiedy przetwarzanie Państwa danych może odbywać się na podstawie Państwa zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

V. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM   DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące  uprawnienia: prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uprawnienia te możecie Państwo zrealizować, gdy:

 • jeśli chodzi o prawo dostępu: gdy chcecie Państwo otrzymać informacje nt. tego czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak to prawo otrzymania kopii tych danych;

 • jeśli chodzi o sprostowanie: gdy zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • jeśli chodzi o usunięcie Państwa danych: gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas (Usługodawcę), gdy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, gdy zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub będziemy zobowiązani do usunięcia Państwa danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy przy tym mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przetwarzać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Państwa żądania.

 • jeśli chodzi o ograniczenie przetwarzania danych: w sytuacji gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe wówczas możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte i zażądacie w zamian ograniczenia ich przetwarzania, nie będziemy już potrzebować Państwa danych, ale one mogą być Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • jeśli chodzi o żądanie przeniesienia danych: jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tego prawa dostarczymy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Państwu tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą Państwo z nami zawarliście, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych)

Macie Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Prawo to możesz zrealizować, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawo to możecie Państwo wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do sprzeciwu przysługuje również jeśli przetwarzamy Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności. W takich sytuacjach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdy udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, macie Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-964 Warszawa).

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWO DANE OSOBOWE? - KATEGORIE ODBIORCÓW

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi drogą elektroniczna, czyli takim jak firmy które zapewniają usługi płatnicze, konsultingowe, audytowe, hostingowe.

 • możemy też,  w celu ulepszenia naszych usług, udostępniać informacje o Pani/Panu w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług.

 • organom ścigania, organom nadzorczym i innym- możemy ujawniać Państwa dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku  z wykonywaniem obowiązków prawnych.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym wypełniania obowiązków prawnych.

Państwa dane osobowe związane z Serwisem TAELO i jego podserwisami przechowujemy przez czas posiadania Konta w Serwisie lub podserwisach dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również.

Po usunięciu Państwa konta możemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

VIII. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE ( W TYM PRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB  WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwe realizowanie tego celu.

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy